Ресурси

Мониторинг на добри практики в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването – проекти и организации на EaSI - Доклад 14 – 2021

Докладът представя примери на 22 проекта, подкрепени от Програмата за заетост и социални иновации EaSI. Фокусът е върху 14 големи европейски неправителствени организации, активно работещи за насърчаване на социалното включване, намалявне на бедността и по-добър достъп до финансиране. Докладът обхваща периода март-декември 2021 г.

Резюме

Европейската програма за заетост и социални иновации („EaSI“) 2014-2020  е  инструмент за финансиране, управляван пряко от Европейската комисия (ЕК), който цели насърчаване на висококачествена и устойчива заетост, адекватна и достойна социална закрила, социално включване и намаляване и превенция на бедността и честни работни условия. В съответствие с Европейския стълб на социалните права, който определя насоки за подкрепа на справедливи и добре функциониращи пазари на труда и социални системи, програмата EaSI е важен инструмент за подпомагане на Комисията за укрепване на социалното измерение на ЕС.

Вярваме, че този доклад ще бъде от полза по два основни начина. Първо, ще служи като насоки за публични и частни институции и организации на гражданското общество, които желаят да кандидатстват за финансиране от ЕС. Второ, ще предостави на политиците иновативни идеи за проектиране и прилагане на нови политически интервенции за насърчаване на заетостта и осигуряване на адекватно социална защита в ЕС.

Целият доклад на английски език

 

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!