Ресурси

ПЛАЩАНЕ СПОРЕД РЕЗУЛТАТИТЕ - ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Предизвикателствата пред обществото продължават да нарастват, да стават по-значими и сложни. Климатичните промени, застаряващото население, кризата с бежанците, про- тивопоставянето и популизмът оказват допълнителен натиск върху традиционните социални модели и познатите начини за преодоляване на обществените проблеми.

Социалните иновации и социалното предприемачество се очертават като един от ефективните начини за търсене на нови решения и се налагат като световна тенденция при формирането на бъдещите политики както в Европа, така и в света.

Този документ е създаден в рамките на проекта FUSE с цел да се споделят най-добрите практики в Европа.

Вижте целия документ.

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!