Ресурси

ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ ГОТОВНОСТТА ЗА СКАЛИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ

Инструмент, чрез който може да се идентифицират конкретните проблемни области и потенциалът за развитие на социалните иновации.

Този документ е създаден от Genio, Ирландия - в рамките на проект FUSE, 2023

Вижте целия документ (на английски език)

 

СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ НА НАЦИОНАЛНО, ТРАНСНАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО РАВНИЩЕ

През 2020 г. Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за проекта „Компетентностни центрове за социални иновации, VP/2020/010“, частично финансиран от Европейския социален фонд и Европейската програма за заетост и социални иновации.

ПЛАЩАНЕ СПОРЕД РЕЗУЛТАТИТЕ - ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Предизвикателствата пред обществото продължават да нарастват, да стават по-значими и сложни. Климатичните промени, застаряващото население, кризата с бежанците, про- тивопоставянето и популизмът оказват допълнителен натиск върху традиционните социални модели и познатите начини за преодоляване на обществените проблеми.

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НАЦИОНАЛНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ЕКОСИСТЕМИ ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ НА РАНЕН ЕТАП В ДЪРЖАВИТЕ — ЧЛЕНКИ НА ЕС

Какво представлява екосистемата на социалните иновации? Защо е необходима? Как изглежда по време на своите ранни етапи? Какви действия можем да предприемем, за да подпомогнем нейното разрастване и развитие?

Възможности за финансиране по Направлението EaSI

Тук се публикува информация за всички възможности за финансиране по Направлението EaSI

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/esf

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1057 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1057 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 24 юни 2021 година
за създаване на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1296/2013

REGULATION (EU) 2021/1057 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

REGULATION (EU) 2021/1057 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 24 June 2021
establishing the European Social Fund Plus (ESF+) and repealing Regulation (EU) No 1296/2013

Наръчник за скалиране на социални иновации

Наръчникът за скалиране на социални иновации разглежда социалните иновации от гледна точка на разширяване на тези иновации, които са доказали своята ефективност. Той очертава седемте стъпки за стратегическо използване на ЕСФ+. Той е предназначен по-специално за органите на държавите членки, участващи в разработването и изпълнението на програми по ЕСФ+, но може да послужи като вдъхновение за други заинтересовани страни.  

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!